Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny jest nowym, wprowadzonym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej trybem przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe. Podatnicy zostali zobowiązani do udostępniania danych na żądanie organu podatkowego oraz informacji o prowadzonej ewidencji VAT.

2018-03-01 09:28:27

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML), umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Struktury logiczne JPK

Opublikowany zestaw siedem struktur, które zobowiązani są przekazywać podatnicy, obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR.
 • Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB.
 • Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG.
 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.
 • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA.
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR.
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Kto i kiedy musi przekazywać pliki JPK?

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy podatku VAT są zobowiązani do comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT).

Pozostałe pliki, czyli księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

 • od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,
 • od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

JPK_VAT

Obowiązek przesyłania JPK_VAT dotyczy podatników podatku VAT składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Jednak pomimo składania deklaracji VAT kwartalnych, pliki JPK należy wysyłać do 25. dnia następnego miesiąca. Obowiązek ten dotyczy nie tylko przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG oraz w KRS, ale także rolników i osób wynajmujących nieruchomości, jeżeli są podatnikami podatku VAT.

JPK_VAT zawiera dane, które ewidencjonowane są w rejestrze zakupów i sprzedaży oraz dane identyfikujące podatnika (np. nazwa, NIP).

JPK_VAT – brak obowiązku

Zwolnieni z obowiązku są przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, gdy:

 • sprzedają wyłącznie towary i świadczą usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
 • sprzedają towary i świadczą usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystają ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na obrót mniejszy niż 200 000 zł.

Konsekwencje niewysłania JPK_VAT

Niewysłanie informacji JPK_VAT może spowodować sankcje karno-skarbowe, a w zależności od okoliczności może to być uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia i w 2018 r. jest to:

 • od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem),
 • od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona przez sąd),

Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna liczona w stawkach dziennych, która może wynieść od 700,00 zł do 20 160 000 zł.

 

Podsumowanie

Podsumowując, należy odróżnić obowiązki przesyłania struktur JPK bez żądania organów podatkowych, które dotyczą tylko rejestrów VAT od pozostałych plików, które podatnik zobowiązany jest lub będzie przekazywać na żądanie organów podatkowych.

Na przedsiębiorców zostały nałożone nowe obowiązki, które wiążą się z poniesieniem przez nich dodatkowych kosztów, chociażby w postaci zakupu oprogramowania, jego aktualizacji lub zwiększonych nakładów pracy. Jest też możliwość skorzystania z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma, którą udostępniło Ministerstwo Finansów. Aplikacja ta jest przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wystawiania faktury krajowe, zapisuje faktury zakupu i tworzy ewidencję VAT, która umożliwia sporządzenie i wysyłkę plików JPK.

MF zamierza wprowadzić kolejne struktury, które mają być wysłane w formie JPK, tj. JPK_sprawozdanie finansowe. Na podpis prezydenta czeka już ustawa wprowadzająca obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Wszystkie firmy prowadzące księgi rachunkowe już za 2018 r. będą miały obowiązek przesyłać sprawozdania finansowe w formy JPK.

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.).

ZNAJDŹ NAS: