Brak wyników

Prawo i podatki

27 listopada 2019

NR 9 (Październik 2019)

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek

0 887

Od 13 października 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie rejestru beneficjentów rzeczywistych. Tego dnia powstał system teleinformatyczny służący przetwarzaniu danych o beneficjentach rzeczywistych spółek – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Powstanie CRBR wprowadza nowe obowiązki. Spółki powstałe po 13 października 2019 r. w terminie 7 dni od dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dokonać zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR, natomiast spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. mają 6 miesięcy, czyli 
do 13 kwietnia 2020 r., na dokonanie zgłoszenia w tym Rejestrze.

Kim są beneficjenci rzeczywiści?

Beneficjentami rzeczywistymi w prostych słowach są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Definicja ustawowa jest nieco bardziej skomplikowana i wskazuje, że beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką przez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub osoba fizyczna/osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

  • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w ustawie o rachunkowości, lub
  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych został nałożony na:

  • spółki jawne, 
  • spółki komandytowe, 
  • spółki komandytowo-akcyjne, 
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu.

Jak zostało wspomniane, spółki, które uzyskały wpis do KRS po uruchomieniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, mają obowiązek w terminie 7 dni dokonać zgłoszenia do rejestru, a w przypadku wystąpienia zmiany 7 dni od jej wystąpienia. Pozostałe podmioty mają taki obowiązek do 
13 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje się bezpłatnie w formie elektronic...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy