Brak wyników

Zarządzanie sprzedażą

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Doradztwo finansowe może być wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw

0 640

Domy maklerskie posiadają w swojej ofercie usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. W ofercie dla firm można wyróżnić przede wszystkim przeprowadzanie emisji papierów wartościowych, którą mogą być jedną z form pozyskiwania kapitału od inwestorów. Wśród usług domów maklerskich z których korzystają przedsiębiorstwa, jest pomoc w różnego rodzaju przekształceniach, jak np. restrukturyzacje, fuzje, przejęcia. Firmy mogą też liczyć po prostu na usługi doradcze dotyczące finansowania. 

Firm doradztwa inwestycyjnego w Polsce jest bardzo dużo, ok. 2000, ale podmiotów, które działają jako domy maklerskie lub biura maklerskie już tylko ok. 50. Działalność maklerska jest działalnością regulowaną, co oznacza, że jej zasady są szczegółowo opisane w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 

Aby firma inwestycyjna mogła być uznana za dom maklerski być być: domem maklerskim lub bankiem prowadzącym działalność maklerską, lub zagraniczną firmą inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczną osobą prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącego na terytorium Polski działalność maklerską.

Zezwolenia i nadzór

Zanim skorzystamy z usług takiej firmy koniecznie trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście jest to dom maklerski, który działa na podstawie zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego i czy jego działalność przez nadzór finansowy jest kontrolowana. Warto również upewnić się, czy nie jest to firma, której KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Taki rejestr oraz listę ostrzeżeń publicznych regularnie publikuje KNF na swojej stronie internetowej (www.knf.gov.pl). 

Przykładowo w ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez: HFT Brokers Dom Maklerski S.A, GRAVITON CAPITAL S.A. czy AFORTI SECURITIES S.A. 

Oferta

Przeglądając oferty domów i biur maklerskich warto mieć też na uwadze, że nie każda instytucja świadczy takie same usługi. Jedne bardziej skupiają się na pomnażaniu pieniędzy, inne na pozyskiwaniu finansowania. 

Jeszcze do niedawna korzystanie z usług doradztwa finansowego było kojarzone wyłącznie z pomocą w wyborze najlepszej opcji kredytu. Zaczyna się to jednak zmieniać. Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają, że oferta jest bardzo szeroka.

Domy i biura maklerskie przede wszystkim pomagają spółkom w pozyskaniu kapitału w drodze oferty publicznej, niepublicznej lub prywatnej. W ramach współpracy można liczyć m.in. na: dobór odpowiedniego sposobu i rodzaju finansowania, opracowanie wyceny spółki, opracowanie struktury transakcji, przygotowanie i prowadzenie prospektu emisyjnego, obsługę postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego, opracowanie prezentacji o spółce i ofercie publicznej na potrzeby spotkań z Inwestorami, organizację marketingu oferty (spotkania zarządu z inwestorami), współpracę przy postępowaniu przed KDPW i GPW.

Domy maklerskie pomagają również akcjonariuszom planującym skupić akcje w drodze publicznego wezwania lub wykupu przymusowego. Pełnią funkcje animatora emitenta oraz animatora rynku dla instrumentów notowanych na GPW i NewConnect. 

Sprzedaż akcji

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej oraz Rozporządzeniem w sprawie wzorów wezwań, podmiot zamierzający ogłosić publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, może to zrobić wyłącznie za pośrednictwem domu maklerskiego. 

Nabycie znacznego pakietu akcji spółki publicznej może nastąpić wyłącznie poprzez ogłoszenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż tych akcji. Ta specyficzna procedura nabywania akcji dotyczy transakcji:

  • przekroczenia progu 33% oraz 66% liczby głosów na WZA spółki,
  • związanych z wycofywaniem akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym i zniesieniem ich dematerializacji.

Przykładowo Dom Maklerski Pekao umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom współpracę także w zakresie przeprowadzania przymusowego wykupu w związku z ogłoszeniem żądania sprzedaży akcji. 

Bardzo ważne jest, aby w trakcie realizacji projektów instytucja zwracała uwagę na poufałość, elastyczność podczas całego procesu czy relacje z instytucjami nadzorującymi rynek. Dom Maklerski Pekao, jak  twierdzi Tomasz Bogusławski, wprowadził bardzo rygorystyczne procedury zabezpieczające przed ujawnieniem informacji poufnych. Podkreśla też, że kiedy warunki rynkowe zmieniają się, instytucja jest przygotowana na zmiany niektórych elementów realizowanego wezwania i dostosowuje je do nowej sytuacji. Dba również nie tylko o relacje z instytucjami takimi jak: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Giełda Papierów Wartościowych (GPW), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy BondSpot, ale również szybko reaguje na ich żądania. 

Klientom, którym brak czasu na śledzenie bieżącej sytuacji na rynku, dom maklerski oferuje możliwość realizacji zleceń DDM – do dyspozycji maklera. W treści zlecenia klient określa instrument finansowy i stronę transakcji oraz wielkość zlecenia – podając ilość i limit ceny lub tylko limit wartości zlecenia. Klient może podać również inne dodatkowe warunki wykonania zlecenia, o ile nie są one sprzeczne z regulacjami rynku, na który zlecenie ma być skierowane. W ramach zdefiniowanych przez klienta parametrów, makler wykonuje zlecenie decydując o sposobie jego wykonania – w szczególności o czasie, wielkości zleceń cząstkowych oraz miejscu wykonania zlecenia. 

Transakcje pakietowe

Ponadto, w zakresie pośrednictwa na rynku wtórnym w przypadku zamiaru zawarcia przez klienta transakcji o znacznej wartości z ustalonym kontrahentem, Dom Maklerski pośredniczy w zawarciu transakcji pakietowej. Przedmiotem transakcji pakietowej mogą być instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Warunkiem przyjęcia i wykonania zlecenia jest jego zgodność ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego, w tym spełnienie warunku wymaganej wartości dla danego rodzaju instrumentu finansowego i odchylenia limitu od ceny odniesienia. Transakcja może być zawarta zarówno z kontrahentem będącym klientem domu maklerskiego, jak i z klientem innej firmy inwestycyjnej. 

Jak podkreśla Tomasz Bogusławski z Domu Maklerskiego Pekao istnieje możliwość indywidualnego negocjowania stawki prowizji a także ustalenia niestandardowego terminu rozliczenia transakcji, w tym również na dzień transakcji, dzięki czemu możliwe jest dysponowanie środkami pieniężnymi w przypadku sprzedaży lub prawami własności do nabywanych instrumentów finansowych jeszcze w tym samym dniu, co jest szczególnie istotne w przypadku terminu ustalenia praw do pożytków z danego instrumentu finansowego.

Klientom, którym brak czasu na śledzenie bieżącej sytuacji na rynku, dom maklerski oferuje możliwość realizacji zleceń DDM – do dyspozycji maklera. W treści zlecenia klient określa instrument finansowy i stronę transakcji oraz wielkość zlecenia – podając ilość i limit ceny lub tylko limit wartości zlecenia....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy