Brak wyników

Jak skorzystać z obniżonej stawki CIT?

Artykuły | 4 stycznia 2019 | NR 4
0 778

Ostatnio przyjęte zmiany w prawie podatkowym sprawią, że część przedsiębiorców zdecyduje się na przekształcenie formy prowadzonej działalności gospodarczej, a przynajmniej poważnie zastanowi się, czy wprowadzenie zmian nie byłoby korzystne. Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw może skutecznie zachęcić przedsiębiorców zwłaszcza do wyboru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku. Według obliczeń Ministerstwa Finansów na wejściu w życie nowelizacji ma skorzystać 440 tys. podatników. Czy warto iść tą drogą? 

Przekształcenie działalności gospodarczej polega na zmianie formy organizacyjno-prawnej działalności przy zachowaniu ciągłości istnienia przedsiębiorstwa wraz z przysługującymi mu prawami i obciążającymi go zobowiązaniami. Innymi słowy, następuje zmiana organizacji (w sensie prawnym, nie technologicznym) działalności gospodarczej, czego następstwem jest zmiana stosowanych w stosunku do przedsiębiorcy przepisów, której jednak nie towarzyszy ustanie bytu prawnego przedsiębiorcy, utrata praw ani umorzenie zobowiązań. W przypadku przekształcenia spółek – działalność gospodarczą wciąż prowadzi ten sam przedsiębiorca w ujęciu prawnym, lecz na zmienionych zasadach. Można powiedzieć, że po przekształceniu jest to ten sam, ale nie taki sam przedsiębiorca. Zasada ciągłości doznaje drobnej modyfikacji w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli na przekształcenie decyduje się osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, będzie ona mogła wybrać wyłącznie jedną ze spółek kapitałowych (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną) jako formę dalszej działalności gospodarczej. Na skutek przekształcenia działalności jednoosobowej przedsiębiorca staje się wspólnikiem jednoosobowej spółki kapitałowej. Zasada ciągłości polega nie tyle na zachowaniu tożsamości podmiotów, bo spółka stanowi przecież osobny od osoby fizycznej podmiot prawny, lecz na dalszym prowadzeniu tej samej działalności gospodarczej. 

Niedawno przyjęta nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwarza przedsiębiorcom nowe możliwości obniżenia podatku dochodowego, albowiem obniżeniu ulega stawka tego podatku z 15 do 9%. Nie każdy przedsiębiorca będzie mógł jednak skorzystać z obniżonej stawki podatkowej. Nowelizacja umożliwia stosowanie tej stawki wyłącznie małym i średnim przedsiębiorcom. Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedsiębiorcą uprawnionym do zmniejszonej stawki podatkowej jest podmiot, który nie osiągnął w roku podatkowym przychodu odpowiadającego równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego (tzw. mały podatnik). Nietrudno się domyślić, że zasięg nowelizacji obejmuje jednak przeważającą część przedsiębiorców. Należy jednak mieć na uwadze, że wskazana wysokość obrotów stanowi kwotę netto. Doliczenie do tej kwoty wartości podatku od towarów i usług czyni różnicę jednego miliona złotych. 

Warto przyjrzeć się, jak zmiany zasad rozliczania podatku 
prezentują się w praktyce. Zdecydowana większość przedsiębiorców prowadzi działalność poza strukturą spółek, jako właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych
z czym wiąże się obowiązek zapłaty podatku dochodowego według stawki wynoszącej 19% lub według skali podatkowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w przyszłym roku podatkowym zanotuje dochód w wysokości 1 mln złotych, może być zobowiązana do odprowadzenia 90 tys. złotych podatku dochodowego, podczas gdy prowadzący tę samą działalność gospodarczą jednoosobowy przedsiębiorca, który osiągnie dochód tej samej wysokości, zapłaci 190 tys. złotych podatku dochodowego. Nowe zasady opodatkowania spółek kapitałowych wyglądają zatem cał...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy