Brak wyników

Prawo i podatki

4 marca 2019

NR 5 (Luty 2019)

Kluczowe dla przedsiębiorców zmiany podatkowe w 2019 r.

0 597

Rok 2019 będzie obfitować w liczne zmiany w przepisach podatkowych. Parlamentarzyści nie marnowali czasu – w samym październiku 2018 r. uchwalili trzy istotne ustawy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Niewątpliwie już teraz warto zacząć zapoznawać się ze zmianami, które niedługo zaczną obowiązywać.

 

Samochód w firmie

Ustawodawca przewidział kilka priorytetowych zmian w zakresie zasad rozliczania samochodów na gruncie podatku dochodowego. Pierwsza, dobra zmiana zakłada, że odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej będzie można dokonywać do kwoty 150 000 zł (a nie jak dotychczas do 20 000 euro). Co ważne, podwyższeniu do 150 000 zł uległa również kwota uwzględniana przy ustaleniu wysokości składki na ubezpieczenie samochodu osobowego. Do kosztów podatkowych nie będzie można zatem zaliczać składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Ustawodawca jednocześnie podtrzymał preferencyjne traktowanie samochodów elektrycznych, dla których kwota limitu została ustalona na poziomie 225 000 zł.

Druga modyfikacja dotyczy zasad rozliczania kosztów podatkowych używania samochodów osobowych wykorzystywanych do tzw. celów mieszanych. Nie ulega wątpliwości, że znaczna część osób przywykła już do tego pojęcia. Wszyscy bowiem pamiętamy nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług z 2014 r., która ograniczyła prawo odliczenia podatku naliczonego do 50%, w przypadku nabycia lub używania samochodu osobowego, wykorzystywanego częściowo na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a częściowo do celów prywatnych. Analogiczna zmiana wprowadzana od 2019 r. na gruncie podatków dochodowych wydaje się zatem jedynie przysłowiową „kropką nad i”. W efekcie, w tym roku, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć jedynie 75% wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych. Co ważne, zaliczenie do kosztów podatkowych 100% wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dopuszczalne będzie jedynie pod warunkiem prowadzenia – stosowanej na gruncie ustawy o VAT – ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzającej wykorzystywanie samochodu wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Oprócz wyżej wskazanych zmian, nie sposób pominąć milczeniem planowanego ograniczenia kosztów podatkowych do jedynie 20% wydatków z tytułu używania samochodu prywatnego do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Co ważne, w celu ujednolicenia zasad rozliczania samochodów w firmie, od 2019 r. ustawodawca zlikwidował preferencję dla samochodów używanych na podstawie umowy leasingu, najmu czy innej umowy o podobnym charakterze. 
Od 1 stycznia 2019 r. do kosztów podatkowych podatnik może zatem zaliczać opłatę wynikającą z umowy leasingu jedynie w wysokości nieprzekraczającej części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości leasingowanego samochodu. Pojęcie „wartości leasingowanego samochodu” jest tutaj o tyle istotne, o ile w przypadku – gdy opłata z tytułu leasingu składa się z części kapitałowej i odsetkowej – ograniczenie do 150 000 zł dotyczyć będzie jedynie części, stanowiącej spłatę wartości samochodu osobowego. 

Nowa stawka CIT

Od 2019 r. obowiązuje nowa, obniżona stawka CIT w wysokości 9% (zamiast dotychczasowej 15%). Preferencyjna stawka stosowana będzie przez podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.
Nie ulega wątpliwości, że celem zmiany jest zachęcenie do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Co ważne, obniżona stawka znajdzie zastosowanie jedynie do przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Promocja samofinansowania

Nowością jest wprowadzenie przez ustawodawcę odrębnej kategorii kosztów podatkowych w CIT. Zgodnie z nowymi zasadami do kosztów podatkowych można zaliczyć hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego, obliczone jako iloczyn stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty wniesionej do spółki dopłaty lub zatrzymanego w spółce zysku (tj. zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki). Łączna kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym 250 000 zł. Zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie ma zachęcać do samofinansowania spółek kapitałowych, zamiast korzystania z kapitału obcego.

Certyfikat rezydencji – kopia czy oryginał?

Obecnie wielu przedsiębiorców nabywa u...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy