Brak wyników

Prawo i podatki

4 marca 2019

NR 5 (Luty 2019)

Najważniejsze zmiany w przepisach w 2019 r.

0 679

Nowy rok przyniósł wiele zmian przepisów, które dotkną przedsiębiorców w ich codziennym funkcjonowaniu. Co więc czeka nas w nadchodzącym czasie?

 

Zmiany w przepisach prawa pracy

Ze znowelizowanymi przepisami koniecznie powinni zapoznać się pracodawcy, gdyż ustawodawca przewidział wiele zmian w obszarze prawa pracy. Przede wszystkim zmieni się sposób zapłaty wynagrodzenia pracownikom. Dostosowano przepisy do obowiązującej powszechnie praktyki i podstawową formą wypłaty wynagrodzenia będzie wypłata na rachunek bankowy pracownika. Wypłata w gotówce będzie również możliwa, jednak tylko na wniosek pracownika. Nowe przepisy wprowadziły również udogodnienia w zakresie obowiązków BHP nałożonych na pracodawcę. Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 pracowników będą mogli sami pełnić zadania specjalisty BHP, zamiast zatrudniać specjalistę z zewnątrz. Zlikwidowano również obowiązek zapewniania okresowych szkoleń z BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Udogodnienia te nie obowiązują w stosunku do przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do wyższej niż trzecia kategorii ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.

Zmiany dotyczą również okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawcy, którzy do tej pory byli zmuszeni do przechowywania dokumentów przez 50 lat, będą mogli skrócić ten okres do 10 lat, jeśli spełnią określone wymogi. Jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.,
okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji pracowniczej z mocy ustawy wynosi 10 lat. Nowe przepisy pozwolą więc zmniejszyć wydatki przedsiębiorców związane z archiwizacją dokumentów.

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Od 25 listopada 2018 r. obowiązują przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, dotyczące możliwości kontynuacji działalności jednoosobowego przedsiębiorcy po jego śmierci przez zarządcę sukcesyjnego. Jest to nowość w polskim porządku prawnym, gdyż do tej pory firma osoby prowadzącej jednoosobową działalność przestawała istnieć z chwilą jego śmierci. Dzięki zmienionym przepisom działalność zmarłego może być kontynuowana, a spadkobiercy mają czas na uregulowanie formalności spadkowych i podjęcie decyzji co do dalszych losów firmy. 

Od marca 2019 r. zacznie obowiązywać przepis, który zobowiąże wspólników spółki z o.o. do zwrotu zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w przypadku, gdy zaliczka została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę lub osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek. Nowe przepisy z pewnością spowodują, iż wspólnicy będą z większą ostrożnością podchodzić do kwestii poboru zaliczek.
 

Co ważne, sam przedsiębiorca może mieć wpływ na to, kto będzie zarządzać firmą po jego śmierci. Wystarczy złożyć wniosek o wpis konkretnej osoby jako zarządcy sukcesyjnego do CEIDG lub zastrzec, że z chwilą śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Jeśli przedsiębiorca za życia nie wskazał zarządcy sukcesyjnego, jego powołanie może nastąpić również po śmierci przedsiębiorcy, jednak w takim przypadku należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, z uwagi na konieczność udziału notariusza. 

Instytucja zarządu tymczasowego pozwoli uchronić firmy jednoosobowych przedsiębiorców przed zniknięciem z rynku z momentem śmierci przedsiębiorcy. Często zdarza się, że mimo iż działalność prowadzona jest formalnie jednoosobowo, zaangażowana w prowadzenie jest cała rodzina przedsiębiorcy, która od wielu lat pracuje na renomę firmy....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy