Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i podatki

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Nowe prawo dla przedsiębiorców od 30 kwietnia 2018 r.

0 169

Prezydent Andrzej Duda podpisał Konstytucję Biznesu co oznacza, że szereg uwarunkowań prezentowanych w dokumencie będzie wdrażanych. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy będą musieli przykładać większą wagę w pewnych sferach swojej działalności. W materiale prezentujemy jakie obszary obejmą zmiany spowodowane wejściem w życie Konstytucji Biznesu. 

W ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet zmian, które łącznie określane są jako Konstytucja Biznesu. W skład Konstytucji Biznesu wchodzą ustawy:

 • Prawo przedsiębiorców,
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
 • Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Regulacje ustaw wchodzą w życie w większości od 30 kwietnia 2018 r. 

Podstawowym aktem prawa gospodarczego dla przedsiębiorców od tego dnia będzie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która reguluje między innymi zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Do zasad tych zaliczamy:

1. Zasadę wolności działalności gospodarczej

Zgodnie z tą zasadą podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Każdy przedsiębiorca może liczyć, że prawo będzie dotyczyło wszystkich według tych samych reguł, tj. w takim samym stopniu i w taki sam sposób.

2. Zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”

Przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być zobowiązany do określonego działania tylko na podstawie przepisów prawa.

3. Zasadę uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów

4. Zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy

Zasada ta wynika z art. 10 ustawy, zgodnie z którym:

 1. organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania, zakładając, że przedsiębiorca działa uczciwie, zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów,
 2. jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w przypadku niedających się usunąć wątpliwości w postępowaniu wyjaśniającym, organ – poza przewidzianymi wyjątkami – rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy.

Zgodnie z tą zasadą organ administracji nie może z góry zakładać istnienia okoliczności, które mogą powodować negatywne dla przedsiębiorcy skutki oraz nie powinien też wymagać od przedsiębiorcy, aby sam dowiódł swej uczciwości. Organ władzy publicznej musi więc w dobrej wierze zakładać, że przedsiębiorca przestrzega prawa, szanuje etykę i moralność publiczną oraz postępuje uczciwie w relacjach z innymi przedsiębiorcami, konsumentami i organami władzy, a wszelkie odstępstwa od tej zasady stanowią wymagający przekonującego udowodnienia wyjątek. 

5. Zasadę przyjaznej interpretacji przepisów

Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że: 

 1. sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "MŚP Biznes"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy