Brak wyników

Human resources

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Popyt na wykwalifikowanych obcokrajowców rośnie

0 647

Zapotrzebowanie na pracowników jest obecnie tak duże, że na pracę w naszym kraju mogą liczyć zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy.

Na zatrudnianie tych ostatnich decyduje się coraz więcej pracodawców. Oferty zatrudnienia dotyczą najczęściej prostych prac fizycznych, które nie wymagają kwalifikacji. Coraz częściej jednak pracodawcy poszukują również osób wykwalifikowanych: mechaników, elektroników, spawaczy, automatyków, a także pracowników znających języki obce.

Procedury zatrudniania cudzoziemców są różne w zależności od narodowości. W przypadku kandydata z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii, sytuacja wydaje się najmniej skomplikowana. Każdy obywatel ma prawo swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich. Zarówno on, jak i członkowie jego rodziny mogą pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dużym wyzwaniem dla pracodawców jest jednak zatrudnianie pracowników spoza Unii Europejskiej. Tylko dla sześciu krajów została wprowadzona procedura uproszczona, to Armenia, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Gruzja. Oznacza to, że pracodawca może zgłosić do Urzędu Pracy właściwego dla siedziby jego firmy specjalne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dokument ten od 1 stycznia 2018 r. wiąże się z opłatą w wysokości 30 zł i daje prawo wykonywania pracy przez sześć miesięcy w okresie 12 miesięcy. Rejestracja trwa około 7-14 dni od zgłoszenia. Warto pamiętać o tym, aby współpracę rozpocząć po odebraniu dokumentu, gdyż Urząd Pracy ma prawo zmienić datę rozpoczęcia pracy przez obcokrajowca. Należy również pamiętać o obowiązkach, które po zmianie przepisów ciążą na pracodawcy.

Chodzi o potwierdzenie rozpoczęcia pracy przez pracownika najpóźniej pierwszego dnia zatrudnienia oraz zgłoszenie informacji o nierozpoczęciu przez niego pracy w ciągu siedmiu dni roboczych. Niestety nadal pojawiają się pracodawcy, którzy nie zgłaszają tego ostatniego faktu w urzędzie. W konsekwencji kolejna firma ma problem z rejestracją kandydata, a wyjaśnienia urzędowe trwają czasem nawet 30 dni. Niewielu pracowników ma świadomość, że sami również mogą skontaktować się z Urzędem Pracy, jednocześnie dając sobie możliwość skorzystania z innej oferty zatrudnienia w przyszłości. W przypadku obywateli krajów, od których wymagana jest rejestracja zezwolenia na pracę, czeka się na nie od 1,5 do 5 miesięcy w różnych częściach Polski i wiąże się z opłatą urzędową w wysokości 100 zł. Wniosek składa pracodawca w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zarejestrowania siedziby jego firmy. 

Pracodawca, który zamierza zatrudnić pracownika, powinien przede wszystkim zweryfikować podstawę pobytu i podstawę pracy. Na polskim rynku pracy możemy spotkać kandydatów ze Wschodu, posiadających Kartę Polaka czy kartę pobytu stałego, którzy mają swobodny dostęp do rynku pracy, a ich zatrudnienie nie wymaga zezwoleń. Najczęściej jednak mamy do czynienia z podstawą pobytu, czyli wizą, ruchem bezwizowym, stemplem w paszporcie czy decyzją o wydaniu karty pobytu. Weryfikując podstawę pracy, sprawdzamy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pracę czy kartę pobytu czasowego (zezwolenie na pobyt i pracę). Najbardziej powszechny model to wiza + oświadczenie lub ruch bezwizowy + oświadczenie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku drugiej opcji pracownik może przebywać w Polsce 90 dni w okresie 180 dni. Oznacza to, że jeżeli nie otrzyma stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku o kartę pobytu, to jego pobyt w naszym kraju będzie legalny, ale nie będzie mógł legalnie podjąć zatrudnienia. Pracodawcy często zwlekają ze składaniem wniosków o karty pobytu, a sytuacja w Polsce pod tym względem jest bardzo trudna. Dla przykładu:

Czas trwania postępowania w sprawie zezwolenia o pracę i pobyt wynosi przeciętnie:

  • 4 miesiące w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim,
  • 6 miesięcy w woj. dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim,
  • 9 miesięcy w woj. pomorskim.

Średnia krajowa na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt i pracę to 141 dni (na podstawie danych UDSC w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r.). 

Sytuacja znacząco poprawiłaby się, gdyby zostały zwiększone nakłady finansowe na wydziały odpowiedzialne za obsługę wniosków.

Przy zatrudnianiu cudzoziemców należy zwrócić szczególną uwagę na osoby posiadające karty pobytu z dostępem do rynku pracy.

Do każdej karty wydawana jest decyzja i to ona dla pracodawcy powinna być wiążąca. Pamiętajmy, że decyzja wydawana jest na konkretnego pracodawcę. W przypadku gdy pracownik zmienia pracę, to w ciągu 15 dni roboczych powinien poinformować Urząd Pracy o tym fakcie. Przysługuje mu również 30 dni legalnego pobytu na znalezienie nowego pracodawcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy w poprzedniej firmie. Niestety, pracodawcy nie zawsze są świadomi tego ograniczenia – zatrudniają cudzoziemców, którzy nie posiadają podstawy prawnej do pobyty w naszym kraju, co skutkuje deportacją. Zatrudnienie może mieć miejsce tylko w sytuacji, w której pracownik złoży dokumenty o wydanie nowej karty pobytu i otrzyma stempel w paszporcie, przedłużający jego pobyt w Polsce. Należy zwrócić również uwagę, że przy zatrudnianiu studentów wyłącznie studenci studiów w systemie stacjonarnym mają swobodny dostęp do rynku pracy. Studenci studiujący zaocznie lub wieczorowo są zobowiązani do posiadania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę. 

Pracodawca decydujący się na zatrudnienie cudzoziemców powinien przede wszystkim zadbać o komfort swoich obecnych pracowników i poinformować ich o tych fakcie. Przy obecnym tak dużym zapotrzebowaniu na pracowników, a jednocześnie niedoborze rąk do pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy