Brak wyników

Prawo i podatki

4 marca 2019

NR 5 (Luty 2019)

Pracownicze Plany Kapitałowe szansą na wyższą emeryturę

0 568

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w skrócie PPK. Jej głównym założeniem jest stworzenie powszechnego systemu wspierającego samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Podobnie do systemów funkcjonujących w Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii składki opłacać będą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, z budżetu państwa przekazana zostanie natomiast kwota „powitalna” oraz coroczna, stała dopłata, zachęcająca do oszczędzania.

 

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych niesie za sobą szereg obowiązków dla pracodawców, gdyż to oni zostali zobowiązani do wyboru instytucji finansowych, w których utworzą prywatne rachunki PPK dla pracowników oraz z którymi muszą zawrzeć umowy o zarządzanie PPK. Wybór powinien zostać dokonany głównie na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków, efektywności oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi. Pracodawcy powinni mieć na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, dlatego też wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, muszą dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w przypadku jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Wybierać będzie można spośród instytucji finansowych umieszczonych w ewidencji PPK: Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Funduszy Emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych, Zakładów Ubezpieczeń. Każda z tych instytucji będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki mogły być lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK, tak aby środki gromadzone w ramach PPK przez uczestników zbliżających się do 60. roku życia były inwestowane w sposób coraz bardziej bezpieczny. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami, w których lokowane będą środki gromadzone w PPK, nie będzie mogło być większe niż 0,5% wartości aktywów netto w skali roku. 

Stopniowo wprowadzony obowiązek

Obowiązek przystąpienia do PPK wprowadzony został stopniowo – co sześć miesięcy kolejna grupa pracodawców dołączy do programu. Początkowo od 1 lipca 2019 r. podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób, od 1 stycznia 2020 r. podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, od 1 lipca 2020 r. podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób, a od 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty oraz osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych. To pracodawcy będą pośrednikami między funduszami inwestycyjnymi a płacącymi składki. 

Ustawa przewiduje wyjątki od obowiązku tworzenia PPK, dotyczące między innymi mikroprzedsiębiorców, u których wszyscy zatrudnieni złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, oraz podmiotów zatrudniających, które w dniu objęcia przepisami ustawy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych.

Do programu automatycznie zapisana zostanie każda osoba zatrudniona (również na podstawie umowy cywilno-prawnej), która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w wieku do 55. roku życia.

Do programu automatycznie zapisana zostanie każda osoba zatrudniona (również na podstawie umowy cywilno-prawnej), która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w wieku do 55. roku życia. Inaczej będzie w przypadku starszych pracowników, którzy po ukończeniu 55 lat, ale przed ukończeniem 70 lat, sami podejmą decyzję, czy przystąpić do programu. Ustawodawca przewidział natomiast możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji uczestnika. Co cztery lata pracodawca będzie musiał jednak poinformować takiego pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat, to co 4 lata zobowiązany będzie składać stosowną deklarację. Zaznaczyć należy, że po rezygnacji z wpłat, w dowolnym momencie istnieje możliwość ponownego dołączenia do programu.

Naliczanie wpłat

Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. I tak, uczestnik PPK będzie mógł wp...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy