Brak wyników

Prawo i podatki

12 października 2018

NR 1 (Luty 2018)

RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

0 713

Zgoda osoby, której dane osobowe mają być przetwarzane, stanowi jedną z przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych 
na gruncie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej RODO lub Rozporządzenie).

Prawo do samostanowienia informacyjnego

Przesłanka zgody odgrywa znaczącą rolę w systemie ochrony danych osobowych, ponieważ podkreśla prawo jednostki do samostanowienia informacyjnego. Przepisy pozostawiają jej zatem możliwość podjęcia autonomicznej decyzji: czy, przez kogo, kiedy i jak jej dane osobowe będą przetwarzane. Jest też najbardziej wyraźną realizacją zasady autonomii informacyjnej, uregulowanej w art. 51 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 8 ust. 2 Karty Praw Podstawo-
wych UE.

Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

RODO w art. 4 ust. 11 zawiera definicję „zgody” osoby, której dane dotyczą. Oznacza ona dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej przedstawione zostaną wymagania, jakie musi spełnić administrator danych, aby możliwe było stwierdzenie, że zgoda w zakresie przetwarzania danych została udzielona w sposób skuteczny i zgodny z RODO.

Wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, musi być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne. Ustawodawca unijny tym samym nie dopuszcza możliwości wyrażenia zgody w sposób bierny, milczący czy też automatyczny. Jako nieskuteczne i sprzeczne z Rozporządzeniem będą zatem uznawane rozwiązania stosowane przez administratorów w internecie, gdzie na stronie internetowej użytkownicy nie będą sami zaznaczać okienek zgód, a w ustawieniach strony te okienka będą zaznaczone domyślnie. W motywie 32 do Rozporządzenia wskazano bowiem, że wyrażenie zgody może polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach.

Jednocześnie wyrażenie zgody musi być czynnością oddzielną i odseparowaną od innych czynności, a klauzula zgody musi być przedstawiona w sposób jasny, zrozumiały i pozwalający wyróżnić fakt udzielenia zgody od innych kwestii. W efekcie tego za niespełniającą powyższych wymagań trzeba będzie uznać akceptację regulaminu, w której jako jeden z punktów wskazano punkt dotyczący wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w przypadku braku dodatkowego oddzielnego zaakceptowania przez użytkownika klauzuli.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku, gdy przetwarzanie danych służy różnym celom, konieczne jest uzyskanie zgody na wszystkie te cele (stanowi to wyraz zasady związania celem).

Podkreślić też trzeba, że wyrażenie zgody musi mieć charakter uprzedni do czynności przetwarzania danych przez administratora. Jednakże zgoda może być udzielona w sposób warunkowy, a także mogą być do niej wprowadzone ograniczenia czasowe, terytorialne czy osobowe.

Odwołanie na takich samych zasadach, jak udzielanie zgody

Należy pamiętać o tym również, że osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, nie jest bezterminowo związana udzieloną zgodą i ma prawo w każdym czasie odwołać tę zgodę. Administrator zobowiązany jest zapewnić, aby obwołanie zgody było tak samo łatwe, jak jej udzielenie. Przykładowo: jeżeli zgoda została udzielona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podczas rozmowy z pracownikiem administratora, to cofnięcie zgody powinno być równie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy