Brak wyników

Prawo i podatki

15 października 2018

NR 3 (Wrzesień 2018)

Split payment

0 713

Od 1 lipca br. podatnicy VAT, którzy otrzymają fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dokonywać zapłaty należności z tej faktury w systemie tzw. podzielonej płatności (split payment).

Mechanizm ten został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatkowego poprzez zapłatę kwoty VAT wynikającej z należności na specjalnie założony rachunek VAT i ma być jednym ze sposobów na przeciwdziałanie oszustwom podatkowym.

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Powyższa regulacja wskazuje na dobrowolne stosowanie tego mechanizmu. Wybór ten jednak w każdym przypadku należy do podatnika będącego nabywcą towaru czy usługi. Podzieloną płatność można stosować wyłącznie do transakcji pomiędzy podatnikami VAT. Jeżeli stroną transakcji będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, 
to nie można rozliczyć podatku VAT w tym systemie.

Dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności oznacza, że nabywca może zdecydować o jego stosowaniu w sposób wybiórczy. Rozliczenie to nie musi dotyczyć każdej otrzymanej faktury zakupu czy każdej transakcji dokonywanej z określonym dostawcą. Dostawca towaru czy usługi nie może także wskazywać czy zakazywać nabywcy wybranego przez niego sposobu płatności. 

Zastosowanie split payment polega na tym, że:

 1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
 2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Płatność rozliczenia w split payment musi być więc dokonana przelewem. Nie jest możliwe zastosowanie mechanizmu przy zapłacie należności za pośrednictwem:

 1. płatności gotówkowej,
 2. karty płatniczej,
 3. kompensaty,
 4. weksla. 

Sposób dokonywania zapłaty został określony w art. 108a ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest 
w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

 1. Kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności.
 2. Kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto.
 3. Numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność.
 4. Numer, za którego pomocą dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Z praktycznego punkt widzenia podatnik (nabywca) wypełnia jeden dokument, czyli komunikat przelewu, na którym wskazane będą dwie kwoty, tj. kwota wartości sprzedaży brutto oraz kwota podatku. Bank (SKOK) dokona natomiast czynności mających na celu przekazanie na właściwe konta, tj.:

 • na rachunek VAT – kwoty odpowiadającej kwocie podatku,
 • na rachunek rozliczeniowy w ban...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy