Brak wyników

Prawo i podatki

4 marca 2019

NR 5 (Luty 2019)

Sukcesja firmy – czyli jak ułatwić następcom podjęcie decyzji

0 651

Prowadząc firmę, przedsiębiorca zmaga się z wieloma bieżącymi problemami, co przekłada się na to, iż kwestie ewentualnej sukcesji są zupełnie zaniedbane. Bezwzględnie zadbać trzeba jednak o to, aby spadkobiercy przedsiębiorcy mogli płynnie kontynuować prowadzenie działalności, a co najmniej spokojnie i płynnie tę działalność zakończyć lub zmienić.

 

Zapisy w testamencie

Jedną z możliwych metod ochronnych/zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania konkretnej firmy jest sporządzenie testamentu i przekazanie przedsiębiorstwa określonej osobie, czyli sporządzenie zapisu. To rozwiązanie wymaga jednak stwierdzenia nabycia spadku, a uczestnikami postępowania powinni być wszyscy potencjalni spadkobiercy. Niestety, nie zawsze istnieje szansa dotarcia do potencjalnych sukcesorów, a co gorsza, bywa że w wyniku różnych animozji i zaszłości, osoby takie wręcz utrudniają sprawne stwierdzenie nabycia spadku. Bezpieczniejszą formą jest dokonanie zapisu windykacyjnego, co winno być również ujęte w testamencie. Jest to zapis, ale zapis o znacznie większej skuteczności. Na jego mocy własność zapisanego przedsiębiorstwa z chwilą śmierci zapisodawcy przechodzi na wskazanego spadkobiercę. Jak wynika z samej nazwy, zapis windykacyjny może być dochodzony nawet pod przymusem i wbrew różnym, często nieetycznym działaniom. Szczególnie niebezpieczne dla przedsiębiorstwa może być długotrwałe sądowe postępowanie spadkowe. Dochodzi do niego w zasadzie w każdej sytuacji, gdy spadkobiercy, w tym i zapisobierca, nie mogą się porozumieć. Ponadto pojawia się jeszcze dodatkowy ważki problem związany z decyzjami administracyjnymi. Wiele koncesji, licencji, różnych zezwoleń czy pozwoleń jest związanych z konkretną osobą, najczęściej z właścicielem albo z osobą współprowadzącą działalność gospodarczą lub członkiem zarządu. Uprawnienia te nie przechodzą na spadkobierców, którzy muszą na nowo wystąpić o wydanie takich dokumentów. Zatem rozporządzenia testamentowe w formie zapisu nie zabezpieczają w pełni przedsiębiorstwa w razie śmierci założyciela i często nie zapewniają bezproblemowego przejścia firmy na następcę/sukcesora. 

Przekształcenie 

Inną metodą uniezależniającą firmę od niespodziewanej śmierci założyciela jest przeprowadzona zawczasu zmiana formy organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. jest w zasadzie podstawowym i nadzwyczaj skutecznym działaniem ochronnym. Wynika to z faktu, iż spółka kapitałowa posiada osobowość prawną, czyli ma pełną zdolność do czynności prawnych i posiadania zasobów. W sytuacji śmierci jedynego udziałowca byt prawny spółki jest zupełnie niezagrożony, bowiem spółka może działać...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy