Brak wyników

Prawo i podatki

13 października 2018

NR 2 (Czerwiec 2018)

Twój pomysł, twoja własność. Praktyczne kwestie związane ze zgłaszaniem znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i ich ochroną

0 676

Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, jak zabezpieczyć swój pomysł na biznes? Czy inwestycja w ochronę własności przemysłowej się opłaca? Jak wygląda procedura rejestracyjna? Jednoznaczna odpowiedź na większość postawionych pytań zależy od indywidualnych potrzeb danego podmiotu. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć tematykę ochrony i rejestracji znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych.

Znaki towarowe 

Znak towarowy to każde oznaczenie, które może być przedstawione w sposób graficzny (np. za pomocą wyrazu, rysunku, kompozycji kolorystycznej, formy przestrzennej lub melodii i innych sygnałów dźwiękowych poprzez ich zapis nutowy), słowny (hasło, slogan, nazwa) albo słowno-graficzny, pozwalające na odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego podmiotu. Jednocześnie takie oznaczenie musi cechować się jasnością, precyzją, łatwą dostępnością, kompletnością, trwałością, obiektywnością oraz musi być zrozumiałe. Dzięki takiemu oznaczeniu nie sposób pomylić produktów konkretnego podmiotu z produktami (usługami) tego samego rodzaju, ale oferowanymi przez konkurencję. 

W praktyce obrotu gospodarczego kluczowe znaczenie ma nazwa i logo firmy. To one budują znaczenie marki oraz pozwalają nabywcom zidentyfikować źródło pochodzenia produktu (usługi). Warto więc odpowiednio wcześnie zadbać o ich należytą ochronę poprzez zarejestrowanie odpowiedniego znaku towarowego. Jeżeli już podejmiemy taką decyzję, to w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy już wcześniej nie dokonano rejestracji takiego samego lub podobnego znaku towarowego. W tym celu najlepiej jest przeszukać dostępne bazy internetowe (bazę znaków krajowych, Unii Europejskiej lub znaków międzynarodowych). 

Zdarza się, że początkujący przedsiębiorcy z powodu ograniczonych środków finansowych lub braku pewności co do przyszłych losów firmy rezygnują z rejestracji znaków towarowych (np. w postaci nazwy bądź logo przedsiębiorstwa).

Kolejnym krokiem jest złożenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej opłaconego wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Wniosek taki powinien zawierać m.in. dane zgłaszającego, wygląd i opis znaku towarowego oraz towary (usługi), które będą oznaczane znakiem towarowym. Po pozytywnej weryfikacji przez Urząd wymogów formalnych zgłoszenie zostanie ujawnione w zewnętrznej bazie znaków towarowych, a następnie w przypadku stwierdzenia przez urząd, że nie występują ustawowe przesłanki odmowy udzielenia ochrony, informacja o naszym zgłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Warto podkreślić, że od tego momentu każdy może w ciągu trzech miesięcy wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego przez nas znaku towarowego. Podstawą takiego sprzeciwu może być m.in. fakt wcześniejszego zarejestrowania identycznego znaku towarowego albo naruszenie przez nas praw autorskich przysługujących innym osobom. Dlatego warto przed złożeniem wniosku rejestracyjnego dokładnie sprawdzić bazy istniejących znaków towarowych i upewnić się, że nie naruszamy uprawnień osób trzecich.

Po pozytywnym zakończeniu tego etapu Urząd wyda decyzję o przyznaniu nam prawa ochronnego na znak towarowy. Należy jednak pamiętać, że decyzja taka ma charakter warunkowy, tzn. jej skuteczność zależy od uiszczenia w terminie trzech miesięcy opłaty za pierwszy okres ochronny. Jeżeli nie zdążymy z terminowym uiszczeniem opłaty w wysokości wskazanej w treści decyzji, urząd wyda kolejną decyzję – tym razem o wygaśnięciu uprzednio udzielonego prawa ochronnego na znak. Trzeba więc bezwzględnie pamiętać o uiszczeniu opłaty. 

Znaki towarowe – rodzaje
Znak słowny  Znak graficzny Znak słowno-graficzny
Najtrudniej uzyskać ochronę, gdyż rozciąga się zarówno na warstwę słowną, jak i graficzną. Łatwiej uzyskać ochronę, gdyż rozciąga się wyłącznie na ochronę warstwy graficznej. Najłatwiej uzyskać ochronę, gdyż rozciąga się tylko na połączenie warstwy słownej z graficzną.
Zapewnia najszerszą ochronę, jeśli zależy nam na ochronie nazwy/sloganu. Zapewnia ochronę tylko warstwy 
graficznej, więc jest korzystna, 
jeżeli logo ma postać symbolu.
Możliwa jest rejestracja dwóch znaków towarowych, które wykorzystują tę samą nazwę, ale różną grafikę i tym samym nie wprowadzają w błąd.

 

Jakie korzyści wynikają z rejestracji znaku towarowego? Zdarza się, że początkujący przedsiębiorcy z powodu ograniczonych środków finansowych lub braku pewności co do przyszłych losów firmy rezygnują z rejestracji znaków towarowych (np. w postaci nazwy bądź logo przedsiębiorstwa). Jeżeli jednak dany podmiot funkcjonuje już jakiś czas na rynku i posiada perspektywę dalszego rozwoju, to należałoby wziąć pod uwagę, że rejestracja znaku towarowego jest skutecznym narzędziem ochrony jego biznesu. Znak towarowy sprzyja budowaniu stabilnej marki oraz jest synonimem wysokiej jakości danego produktu (usługi). Dodatkowym atutem uzyskania prawa ochronnego ze znaku towarowego jest również wyłączenie możliwości korzystania ze znaku przez konkurencję. Co więcej, rejestracja słownego znaku towarowego może być także skutecznym sposobem zabezpieczenia firmowej domeny internetowej. Oczywiście zarejestrowany znak towarowy może być również źródłem korzyści finansowych dla przedsiębiorcy w przypadku udzielenia innemu podmiotowi odpłatnej licencji na znak bądź jego sprzedaży. 

Wzory przemysłowe, czyli jak ochronić własny design?

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać przedmiotu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę, materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzór przemysłowy jest związany z zewnętrznym wyglądem produktu, wrażeniem estetycznym, czyli tzw. designem. Tym samym ochrona wzoru przemysłowego, stosowanego w wytwarzanych produktach, jest szczególnie istotna dla tych przedsiębiorców, którzy stawiają na oryginalny wygląd i indywidualne wzornictwo. Najpopularniejszymi przedmiotami, których postać może zostać objęta tą formy ochrony, są meble, wyroby tekstylne czy opakowania produktów. Warto dodać, że można zarejestrować wzory przemysłowe dla najrozmaitszych produktów, np. okien, balustrad, lamp, sprzętu sportowego, zabawek, a nawet ozdobnych czcionek.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że wzór przemysłowy nie obejmuje swoim zakresem funkcji technicznych przedmiotu. Tym samym ochrona wynikająca z rejestracji rozciąga się jedynie na wygląd produktu, a nie na jego aspekt techniczno-funkcjonalny. 

Rejestracji wzoru przemysłowego na terytorium RP dokonuje się poprzez zgłoszenie w Urzędzi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy