Brak wyników

Prawo i podatki

8 maja 2019

NR 6 (Kwiecień 2019)

VAT od bonów i voucherów na nowych zasadach

0 782

1 stycznia br. weszły w życie przepisy ustawy o VAT wprowadzające nowe zasady opodatkowania bonów i voucherów. Stanowią one implementację unijnej dyrektywy. Nowe regulacje mają zastosowanie do bonów/voucherów/kart podarunkowych wyemitowanych od 1 stycznia 2019 r.

Na etapie projektowania polskich przepisów toczyła się żywa dyskusja nad brzmieniem regulacji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów (MF). W ramach konsultacji społecznych podatnicy zgłosili wiele wątpliwości. Choć od najbardziej kontrowersyjnego pomysłu, aby opodatkować niezrealizowane bony różnego przeznaczenia MF zdecydowało się odejść, wydaje się, że przepisy w obowiązującym brzmieniu dalej mogą rodzić pewne wątpliwości.

Bony i ich rodzaje

Od 1 stycznia br. ustawa o VAT zawiera definicję bonu, zgodnie z którą bon rozumiany jest jako instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Istotne jest, aby w bonie lub w powiązanej z nim dokumentacji dotyczącej warunków jego wykorzystania (np. regulamin) określone zostały dane:

  • towarów, które mają zostać dostarczone, lub 
  • usług, które mają zostać wykonane, lub 
  • tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców.

Jednocześnie dokonano rozróżnienia na bony jednego przeznaczenia (SPV) oraz bony różnego przeznaczenia (MPV). Do uznania bonu za SPV konieczne jest posiadanie w momencie jego emisji informacji o miejscu dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy oraz o kwocie należnego VAT-u. Za emisję ustawa uznaje pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu. 

Pozostałe bony, które nie będą posiadać cech bonu jednego przeznaczenia, należy uznać za bony MPV.  

W tym miejscu należy wskazać, że z zakresu pojęcia bonu wyłączone są bilety za transport, bilety wstępu do kin, muzeów, czy znaczki pocztowe. Bonami w rozumieniu ustawy o VAT nie są również instrumenty uprawniające posiadacza do zniżki przy zakupie towarów lub usług, ale nieuprawniające do otrzymania takich towarów lub usług, np. kupon do danej sieci handlowej uprawniający do 15% zniżki.

Nowe zasady opodatkowania

Kwestia właściwego zidentyfikowania rodzaju bonu jest istotna z perspektywy ustalenia właściwego momentu opodatkowania. 

Dotychczas, w świetle braku stosownych przepisów w zakresie opodatkowania bonów, kwestię rozliczenia emisji/transferu bonów i voucherów rozstrzygały organy podatkowe i sądy administracyjne. Zgodnie z ich dotychczasowym stanowiskiem samo wydanie lub przekazanie bonu nie było uznawane za dostawę towarów/świadczenie usług. 

Zgodnie z nowymi regulacjami, podmiot dokonujący transferu bonu SPV (w tym jego emisji), musi w chwili dokonania takiego transferu odpowiednio opodatkować dostawę towarów/świadczenie usług, których bon dotyczy. Z kolei transfer bonu różnego przeznaczenia nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu w takim przypadku podlega faktyczne przekazanie towarów/świadczenie usług w zamian za bon MPV. 

Typowym przykładem bonu mogą być karty prezentowe o określonej wartości, które okaziciele mogą wymienić na towary/usługi świadczone przez podatnika. Karty takie będą bonami w rozumieniu ustawy o VAT. Jednak to, jakie zasady opodatkowania znajdą do nich zastosowanie, będzie zależało od tego, czy będzie można uznać je za bony SPV (np. gdy wymiany na towary i usługi można dokonać jedynie w Polsce, a cała oferta danego podatnika podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT), czy bony MPV (np. gdy wśród asortymentu, na jaki można wymienić kartę znajdą się produkty objęte różnymi stawkami VAT).

Transfer bonów jednego przeznaczenia przez różne podmioty

Zasada opodatkowania bonów jednego przeznaczenia w momencie ich transferu nie dotyczy jedynie ich emitentów, ale także każdego kolejnego podmiotu, który dokonuje transferu takiego bonu. Dalsi dystry...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy