Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

4 stycznia 2019

NR 4 (Grudzień 2018)

Zmiany w prawie w 2018 roku – podsumowanie

0 716

Dla małych i średnich firm w 2018 roku ogromne znaczenie miało wejście w życie pakietu pięciu ustaw, czyli Konstytucji Biznesu. To jednak nie wszystko. Zmian, które wpłynęły na codzienność przedsiębiorców, było dużo więcej.

Do najważniejszych ustaw dla MŚP, jakie weszły w tym roku, należy ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła obowiązującą wcześniej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Celem nowej ustawy była m.in. zmiana relacji między przedsiębiorcami a urzędami na bardziej przyjazne. 
Do najważniejszych zapisów ustawy Prawo przedsiębiorców należy wprowadzenie: zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, oraz zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. 

W ustawie są różnego rodzaju ułatwienia i uproszczenia dla początkujących przedsiębiorców. Do najbardziej istotnych preferencji zaliczyć można tzw. ulgę na start. Polega ona na tym, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez 
6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przepisy obowiązujące wcześniej były dotkliwe dla młodych firm, szczególnie kiedy musiały dokonywać wpłat do ZUS, nawet jeśli nie wygenerowały żadnych zysków. Zmiana przepisów oznacza w praktyce, że początkujący przedsiębiorcy przez pół roku nie muszą opłacać składki ZUS, a jedynie składkę zdrowotną. 

Z „ulgi na start” mogą skorzystać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania. Istotne jest również to, że nie może być ona wykonywana przez osobę fizyczną na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 

W polskim prawie pojawiła się również nowa konstrukcja, jaką jest działalność nieewidencjonowana. Jest to nowy rodzaj działalności, bez obowiązku rejestracji. Działalność taka nie jest uznawana za działalność gospodarczą, co oznacza, że nie ma obowiązku płatności składek na ubezpieczenia społeczne. Działalność nieewidencjonowana wykonywana musi być przez osobę fizyczną (nie ma zastosowania do spółki cywilnej), której przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 2100 zł, a więc przychód nie może przekroczyć 1050 zł miesięcznie), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Kolejną ze zmian, jakie wprowadziła ustawa Prawo przedsiębiorców, jest stopniowa likwidacja numeru REGON jako obowiązkowego numeru, którym należy posługiwać się, kontaktując się z urzędami. Identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach będzie następowała teraz na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązują również nowe zasady w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej. Dotychczas przedsiębiorca, który prowadził działalność na podstawie wpisu do CEIDG, mógł zawiesić jej prowadzenie na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Niezłożenie w odpowiednim terminie wniosku o wznowienie działalności, skutkowało likwidacją tej działalności. Nowe przepisy wprowadziły możliwość zawieszenia działalność na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni oraz zasadę automatycznego wznowienia działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia. 

Według nowych przepisów istnieje również możliwość zawieszenia działalności w przypadku, kiedy w firmie zatrudnieni są (wyłącznie) pracownicy, którzy przebywają na urlopach macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim. 

Nowością jest powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. Powołano go na mocy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku. W zakresie kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców leży m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej, wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji, czy występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy